Anil Ambani
Mukesh khanna
Morbi
Matel
Chotila
Chandra Shekhar Azad
Bhagat Singh भगत सिंह